Stowarzyszenie
Powrót do strony głównej

 1. Stowarzyszenie
 2. Statut
 3. Zarzad
 4. Komunikaty
 5. Przystapienie

STATUT

STOWARZYSZENIE RODU CHROMIŃSKICHROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Rodu Chromińskich, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, powstało i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, w których zamieszkują członkowie Rodu.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z wizerunkiem historycznego herbu Chromińskich, w odmianie ze srebrnymi krzyżami kawalerskimi i nazwą Stowarzyszenie Rodu Chromińskich, oraz flagi której wielkość, barwę i godło określi Walne Zgromadzenie Członków.ROZDZIAŁ II

Cel i formy działania Stowarzyszenia

§ 6

 1. Celami działalności Stowarzyszenia są:
  1. utrwalanie dla pożytku społecznego i przyszłych pokoleń, poprzez opracowania historyczne, pamiątek i śladów związanych z Rodem Chromińskich
  2. upamiętnianie zasłużonych członków Rodu w publikowanych pracach historycznych i wspomnieniach
  3. opieka nad miejscami wiecznego spoczynku członków Rodu;
  4. tworzenie więzi rodzinnych i poczucia wspólnoty Rodowej przez organizowanie spotkań i imprez towarzyskich
 2. Stowarzyszenie osiąga założone cele przez:
  1. samodzielne i we współpracy z innymi osobami i instytucjami gromadzenie pamiątek i śladów związanych z Rodem Chromińskich oraz dotyczących tego Rodu materiałów historycznych;
  2. przygotowywanie i publikowanie opracowań historycznych, naukowych i popularyzatorskich dotyczących Rodu;
  3. integrowanie członków Stowarzyszenia przez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
  4. świadczenie wzajemnej pomocy pośród członków Stowarzyszenia.
  5. prowadzenie rodzinnych stron internetowych.

§ 7

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Prezes może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ III

Członkowie

§ 8

 1. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie:
  1. zwyczajni,
  2. wspierający,
  3. honorowi.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która należy do Rodu Chromińskich w linii męskiej lub żeńskiej, pragnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć również współmałżonkowie i osoby przysposobione.
 2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:
  1. osoby pełnoletnie korzystające z pełni praw publicznych
  2. niepełnoletni w wieku 16 - 18 lat
  3. małoletni poniżej 16 lat, za zgodą rodziców lub ustawowych opiekunów.
 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się na podstawie decyzji Prezesa.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową (np. w postaci opłacania składek członkowskich), rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających odbywa się na podstawie decyzji Prezesa.

§ 11

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wyjątkowy wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny sposób przysłużyła się kultywowaniu tradycji rodowych, patriotycznych, wojskowych, kulturalnych.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Prezesa.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w Zjazdach, zebraniach i spotkaniach Rodu z prawem głosu,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. brania udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 5. zwracania się o pomoc i poparcie do członków Rodu.
 6. używania honorowego tytułu „Członka Założyciela”, zarezerwowanego wyłącznie dla członków którzy brali udział w I Zjeździe w Reymontówce, na którym powołano do życia Stowarzyszenie Rodu Chromińskich. Prawo to potwierdzane jest specjalnym patentem.

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia oraz aktywnego udziału w realizacji jego celów,
 2. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. dbania o honor Rodu,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich,

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Utrata (wygaśnięcie) członkostwa zwyczajnego, bądź honorowego następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa,
  2. wykluczenia przez Prezesa z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub też popełnienia czynu uznanego za niegodny członka Rodu.
  3. śmierci członka Stowarzyszenia
 2. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa,
  2. skreślenia na podstawie decyzji Prezesa z powodu likwidacji instytucji lub przedsiębiorstwa, a także z powodu nie- wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 3. Od decyzji Prezesa w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Prezes Stowarzyszenia, będący jednoosobowym zarządem, zwany w Statucie Prezesem,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, z głosem doradczym - członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu na własny koszt.

§ 22

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz na 3 lata przez Prezesa.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 60 dni przed terminem zebrania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może się odbywać w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Prezesa na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, w terminie wskazanym we wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawach szczególnych może zwołać również Prezes, z własnej inicjatywy.
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielanie im absolutorium,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wskaźnika procentowego o jaki Prezes może, w razie niezbędnej konieczności, w przerwach między Zjazdami, podnieść wysokość składki, a także wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa,
 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 11. Nadawanie ustanowionych przez Walne Zgromadzenie Członków, odznak i tytułów honorowych Stowarzyszenia.

§ 26

Prezes, będący jednoosobowym Zarządem Stowarzyszenia, jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 27

Do kompetencji Prezesa należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
 8. opracowywanie wniosków do decyzji Walnego Zgromadzenia w zakresie nabywania zbywania i obciążania majątku,
 9. tworzenie struktur pomocniczych Stowarzyszenia w celu aktywizacji działalności Stowarzyszenia. Strukturom tym nie są przypisane żadne statutowe prawa.

§ 28

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w czasie kadencji z własnej inicjatywy a także każdorazowo na wniosek Prezesa.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i jednego członka.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Prezesa,
 3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 6. Wnioskowanie do Prezesa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, po uzyskaniu poparcia dla wniosku przez 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w celu wyboru nowego prezesa.

§ 31

W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka składu Komisji.ROZDZIAŁ V

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 32

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków i zapisów,
 3. z dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. z dotacji i ofiarności publicznej.

§ 33

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Prezes, po zasięgnięciu opinii Rady.

§ 36

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezes.ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 37

Uchwałę, w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


zał. do Uchwały nr 10/2014
z dnia 22 marca 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków