Stowarzyszenie
Powrót do strony głównej

  1. Stowarzyszenie
  2. Statut
  3. Zarzad
  4. Komunikaty
  5. Przystapienie

Zgodnie ze Statutem:


§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która należy do Rodu Chromińskich w linii męskiej lub żeńskiej, pragnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć również współmałżonkowie i osoby przysposobione.

2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:

a) osoby pełnoletnie korzystające z pełni praw publicznych,

b) niepełnoletni w wieku 16 - 18 lat,

c) małoletni poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub ustawowych opiekunów.

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się na podstawie decyzji Prezesa.


Zarząd, uchwałą z dnia 28 sierpnia 2006 r. ustalił wysokość opłaty wpisowej na 20 zł.

Zgodnie z Uchwałą IV Zjazdu Stowarzyszenia Rodu Chromińskich, składka członkowska wynosi 100 zł. za rok.


Nr konta bankowego Stowarzyszenia Rodu Chromińskich:
Credit Agricole Nr 81 1940 1076 3034 4583 0000 0000

Tytuły wpłat:
1. Wpisowe (podać imię i nazwisko oraz imię ojca)
2. Składka członkowska (podać imię i nazwisko oraz imię ojca)